Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Úředník územního samosprávného celku:
  • má povinnost zachovávat mlčenlivost na základě interního etického kodexu příslušného úřadu
  • nemá povinnost zachovávat mlčenlivost
  • má povinnost zachovávat mlčenlivost v rozsahu stanoveném zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy